Terma dan Syarat Bonus

Terma dan Syarat Bonus

- Bonus diberikan dalam medan Kredit dan tersedia dalam dana pelanggan. Contohnya: Anda telah menambahkan dana ke dalam akaun dagangan anda sejumlah $5,000, anda akan mendapat bonus sebanyak 50% daripada jumlah tersebut sebanyak %2,500. Baki anda ialah $5,000, Kredit $2,500 dan Equity $7,500. Oleh itu, jumlah itu dibahagikan kepada dua bahagian, di mana dana peribadi pelanggan berjumlah $5,000 dan bonus berjumlah $2,500.

- Dana pelanggan terdiri daripada jumlah penambahan dan pengeluaran dana (tidak termasuk bonus), serta keuntungan yang diterima daripada dagangan dalam akaun tersebut.

- Dana Pelanggan sendiri boleh digunakan dalam akaun tanpa sekatan, manakala dana bonus tidak boleh digunakan semasa pengeluaran. Sebaik sahaja dana (Ekuiti) menjadi sama atau kurang daripada jumlah bonus, bonus akan didebitkan daripada akaun dagangan Pelanggan. Contohnya: Anda telah menambahkan dana ke dalam akaun dagangan sebanyak $5,000 dan menerima bonus sebanyak 50% daripada jumlah penambahan sebanyak $2,500. Baki anda ialah $5,000, Kredit $2,500 dan Equity $7,500. Jika dana (Ekuiti) anda menjadi kurang daripada USD$2,500, bonus akan didebitkan daripada akaun dagangan, dan item terbuka Pelanggan akan ditutup secara paksa.


Pengeluaran bonus aktif dalam akaun anda

- Amaun bonus sehingga ia diproses akan disekat daripada dikeluarkan daripada akaun berrsama-sama dengan jumlah penambahan yang diterima.

- Manakala untuk pengeluaran dana peribadi, termasuk pemindahan dana daripada akaun, bonus akan didebitkan sepenuhnya daripada akaun dagangan.


Kegunaan, pembatalan dan sekatan bonus

- Jumlah penambahan dana dan Bonus yang terakru padanya dikeluarkan dan menjadi tersedia untuk pengeluaran adalah hanya selepas jumlah perolehan dagangan (dalam lot standard) dalam jumlah: Bilangan lot = jumlah Bonus/3. Contohnya: Anda mendapat bonus sebanyak $500 untuk pengeluaran, anda perlu membuat perolehan dagangan sebanyak 600/3 = 200 lots. Perolehan dagangan hanya diambil kira pada transaksi yang tertutup.

- Hanya transaksi Forex, Logam, Indeks dan Komoditi diambil kira dalam akaun apabila memenuhi syarat perolehan dagangan. Transaksi dalam instrumen kewangan yang lain tidak akan diambil kira dalam memenuhi syarat perdagangan.

- Apabila memenuhi syarat perolehan dagangan, transaksi diambil kira, tempohnya (dari saat membuka transaksi sehingga saat menutupnya) adalah sekurang-kurangnya 5 minit.

- Apabila memenuhi syarat perolehan dagangan, transaksi dengan keuntungan atau kerugian sekurang-kurangnya 3 mata akan diambil kira.

- Transaksi pra-rebat tidak termasuk dalam syarat perdagangan.

- Jika syarat jualan berjaya dipenuhi, bonus akan dimasukkan ke dalam akaun pelanggan (didebitkan dari medan Kredit dan dikreditkan ke dalam baki akaun) dan ia adalah tersedia untuk pengeluaran. Pada masa yang sama, syarat untuk perolehan dagangan mesti dipatuhi sepenuhnya, separa pematuhan tidak akan diambil kira.

- Sekiranya semua item ditutup secara paksa (Stop Out), semua Bonus akan didebitkan kepada akaun pelanggan sepenuhnya secara automatik.

- Pelanggan mempunyai hak untuk tidak menerima Bonus, manakala sekatan ke atas pengeluaran dana sendiri di mana bonus tersebut diterima akan dibatalkan, dan bonus didebitkan daripada akaun.

- Bonus boleh didebitkan daripada akaun dagangan pelanggan sekiranya tiada transaksi dagangan (transaksi beli/jual) selama 30 hari.

- Syarikat berhak untuk menafikan bonus atau menghapuskan caj bonus daripada akaun pelanggan, termasuk keuntungan daripada dagangan menggunakan dana bonus, tanpa notis atau penjelasan awal.